برای دریافت کارت کدملی و کدرهگیری دریافت شده در یک از قسمت های ثبت نام یا ناهار و یا اسکان وارد نمایید